Klubblokalen

Nyckel till föreningslokalen

Nyckel till föreningslokalen kan alla medlemmar ansöka om hos nyckelansvarig. Vid avslutat medlemsskap ska nyckeln lämnas tillbaka till nyckelansvarig.

Det finns två typer av nycklar. B-nyckeln är den vanligaste som ger tillgång till föreningslokalen på Kanikenäset, Torsholmsstugan och Torsholmsfärjan. A-nyckeln ger förutom detta även tillgång till kontoret  på Kanikenäset samt den nedre delen av nyckelskåpet. En A-nyckel delas bara ut om det finns särskilda skäl till detta.

Kostnad: 100 kr

Vid frågor och ansökan om nyckel – kontakta någon av våra nyckelansvariga:

 • Ulf Malmberg: ulfmalmberg52@gmail.com, 0701476388
 • Adam Svärd: adamsvard@live.se, 0761186007

Nyckelbricka till bommen

Bommen
Bakgrund

KSS har ansvar för bommen och administrerar och underhåller systemet. KSS har krav på att alla taggar ska ha namn registrerat i deras system. Ansökningsförfarandet för KKFs medlemmar administreras av vår nyckelansvarig.

Bommen har två primära syften, det ena är för att skydda egendom som finns inom området genom att minska tillgängligheten under de tider där det är få medlemmar på området. Det andra syftet är en ordningsfråga, utan bommen skulle obehörig parkering ske på området vilket skulle hindra verksamheten.

Under KKFs aktiviteter kommer bommen att vara öppen, både före och efter aktiviteten. Så man behöver inte ha en tagg för delta i KKFs arrangerade verksamheter.

Ansökningsförfarande

Medlem ska fylla i två exemplar av blanketten: Ansökningsblankett bomtagg

Den kan antingen laddas ner här på hemsidan eller så kontaktar man vår nyckelansvarig som hjälper till att fylla i blanketten. Nyckelansvarig har blanketter utskrivna på KKF.

När blanketten är ifylld ska den godkännas av nyckelansvarig. Därefter tar medlemmen med sin godkända ansökningsblankett till KSS för utkvittering av bomtagg.

 • STEG 1: Fyll i två exemplar av blanketten
 • STEG 2: Ifyllda blanketter lämnas till nyckelansvarig för godkännande  (personligen eller via mail)
 • STEG 3: Nyckelansvarig godkänner/avslår ansökan och lämnar tillbaka ett exemplar av ansökningsblanketten till den sökande (personligen eller via mail)
 • STEG 4: Ta med godkänd ansökningsblankett till KSS kansli för utkvittering av tagg

Vid frågor – kontakta någon av våra nyckelansvariga:

 • Ulf Malmberg: ulfmalmberg52@gmail.com, 0701476388
 • Adam Svärd: adamsvard@live.se, 0761186007
 • Kenneth Magnusson: recycle627@gmail.com, 0763220351

Förvaringsskåp

Föreningen har ett stort antal förvaringsskåp som hyrs ut till medlemmar mot en skåpsavgift.

Kontakta skåpsansvarig om du är intresserad av att hyra ett skåp.
Bo Skålén
bo.skalen@gmail.com
070 56 82 992


Lokalbokning

Medlemmar har möjlighet att låna föreningens lokaler (inkl. bastu och omklädningsrum) för privata ändamål. Lån av lokal bokas via bokning@kkfsegling.se. Observera att särskilda förhållningsregler gäller för Torsholmen. Alla bokningar läggs sedan upp i föreningens kalender på hemsidan.

Du har fått förmånen att låna klubblokalen för ett privat arrangemang och med detta följer ansvar. Nedanstående förhållningsregler skall följas utan undantag!

 1. Du som lånar lokalen står fullt ansvarig vid en eventuell skada. Detta gäller såväl föreningens som enskilda medlemmars egendom.
 2. Du måste själv vara på plats under hela arrangemanget.
 3. Det är endast tillåtet att ha ett slutet sällskap inbjudet.
 4. Du har endast tillgång till överenskomna utrymmen, övriga ska vara låsta.
 5. Föreningens och enskilda medlemmars båtar ska stå orörda!
 6. Städning av lokalerna ska ske som senast innan lunch dagen efter, vid de tillfällen aktivitet startar direkt på morgonen dagen efter ska städningen ske innan detta.
 7. Alla sopor och övrigt skräp ska du själv forsla bort från KKF. Används föreningens soptunnor ska även dessa tömmas!
 8. Du ska se till att det inte lämnas ett spår av burkar, flaskor etc. efter er då ni lämnar Kanikenäset.
 9. Senast dagen efter avslutad aktivitet ska du på plats stämma av med den områdesansvarige och se till så att allt är okej. Eventuella brister ska åtgärdas omgående.

Du ska vidta följande åtgärder för att minska brandrisken.

 1. Alla brandfarliga vätskor och ämnen ska avlägsnas från utnyttjade utrymmen.
 2. Inga levande ljus får tändas inomhus.
 3. Rökning inomhus är absolut förbjuden.
 4. Plats för rökare att fimpa utomhus skall anordnas.
 5. Du ska kontrollera att alla brandvarnare fungerar samt att brandsläckare finns på plats.
 6. Alla sladdar till elektrisk utrustning så som ljus, extern musikanläggning mm. ska dras ut när de inte används.
 7. Då bastu används ska denna stängas av direkt efter avslutat bastubad och aggregatet ska hållas under uppsikt till dess att det svalnat.
 8. Om bastu inte ska användas ska de stängas av vid ”proppskåpet”.

Andra åtgärder som ska beaktas.

 1. Se till att medlemmarnas privata tillhörigheter är inlåsta.
 2. Vid nyårs- eller påskarrangemang då fyrverkeripjäser kan komma på tal ska de avfyras kontrollerat med stor försiktighet och omtanke.

Verkstad

Föreningens verkstad är öppen för medlemmarna och kan bokas vintertid för större arbeten. Under säsong får endast mindre arbeten på privata båtar utföras för att ge plats åt fler medlemmar att göra mindre lagningar under säsong och tillåta även större nödlagningar av föreningsbåtar.

Bokning

Allt arbete vintertid ska ske genom att skicka en bokningsförfrågan till bokning@kkfsegling.se.

Efteravslutat arbete skickas 3-4 bilder över arbetsbänken, golvet och förvaringsytorna till styrelsen@kkfsegling.se för godkännande av städning och överlämning.

Regler för användande

Ur säkerhetssynpunkt gäller följande:

 • Svetsning får ej utföras i verkstaden.
 • Kapning eller slipning av metall, med hjälp av vinkelkap eller liknande skall ske utomhus.
 • Vid konstruktions- eller lagningsarbeten där materialet utvecklar värme vid härdning är du skyldig att övervaka ditt arbete. Du får ej lämna lokalerna förrän du är säker på att ingen brandrisk föreligger. Överbliven plast, epoxi eller andra material som utvecklar värme skall ställas utomhus för härdning pga. brandrisken.
 • Alla elverktyg, maskiner, och dammsugare skall dras ur uttaget innan du lämnar verkstaden.
 • Extra värmekällor så som värmefläktar etc. får endast användas då du är närvarande i lokalen!

För allas trivsel och för att vi ska ha en välfungerande verkstad gäller följande:

 • Alla städar efter sitt avslutade arbete och anstränger sig för att upprätthålla god ordning även under pågående projekt.
 • All slipning med maskin ska utföras utomhus.
 • Verktyg skall hängas upp på verktygstavlan när du har arbetat klart för dagen. Häng hellre tillbaka ett verktyg för mycket än ett för lite!
 • Respektera den bokningslista som finns.
 • Stäng alltid dörrarna efter dig så värmen stannar inomhus.

Om något är trasigt, saknas eller du har förslag på en förbättring, kontakta styrelsen@kkfsegling.se.