Stadgar

Stadgar för Karlstads Kappseglingsförening.

Fastställda av årsmötet den 17 mars 1997.

Reviderade av årsmötet 2014.

Idrottens mål och inriktning

§ 1
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
Mål och inriktning
-Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
-Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje idrottsutövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
-Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
-Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.
Ändamål
Föreningen har som ändamål att befordra seglingens utveckling samt verka för främjande av kamratskap och sportsmannaanda i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Medlemskap

§ 2
Medlem intages i föreningen av styrelsen*) efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av årsmötet**). Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, variegenom ansökan om medlemskap avslås , skall fattas av styrelsen. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i föreningen.
*)  När det i stadgarna talas om styrelsen avses föreningens huvudstyrelse.
**) Med årsmöte avses det årligen kommande ordinarie årsmötet.
§ 3
– Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.
§ 4
Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses begärt sitt utträde ur föreningen. Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 par. Punkt 1 och 80 par. RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem

§ 5
Medlem
– har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
– har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,
– skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen,
– har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
§ 6
Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
§ 7
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Styrelsen

§ 8
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall  – inom ramen för RF:s, SSF:s och dess stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
– tillse att för föreningen bindande regler iakttas
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
– ansvara för och förvalta föreningens medel; och förbereda årsmötet.
§ 9
Styrelsen består av ordförande och 8 övriga ledamöter, jämte 2 suppleanter.
§ 10
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid som sägs i 14 par. bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Årsmötet utser ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningar. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i § 9 andra stycket RF:s stadgar.
§ 11
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.
§ 12
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
§ 13
– Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att föreningens stadgar, regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.
– Arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter fördelas enligt årsmötets beslut, och i övrigt efter styrelsens bestämmande.
Sekreteraren ansvarar för:
– att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
– att föra protokoll över styrelsens sammanträden
– att registrera och förvara skrivelser
– att bevaka att fattade beslut verkställs
– att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
– att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

LOK- och bidrag ansvarar för :

– att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få

Försäkring ansvarar för :

– att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp

– att inventarieförteckning förs

Medlem ansvarar för :

– att medlemsmatrikel förs och hålls uppdaterad i RF:s verktyg för medlemsregister

Kassören ansvarar för:

– att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter

– att driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer för dessa

– att sköta föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper

– att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- resp. kontrolluppgifter

– att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar

– att utarbeta underlag för budget samt löpande utföra budgetuppföljningar

Verksamhets- och räkenskapsår

§ 14
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ett årsmöte till och med årsmötet påföljande år.

Revision

§ 15
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Möten

§ 16
Med föreningen hålls årsmöte senast 31 mars och ett Höst/vintermöte innan den 20 december. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse för årsmötet och ytterligare möte kungörs genom anslag i klubbhuset och på hemsida senast tre veckor före mötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
§ 17
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
§ 18
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 19
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
– Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
– Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för det kommande året.
– Val av:
– föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år
– halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
– två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
– två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
– tre ledamöter jämte två suppleanter i valberedningen för en tid av 1 år. En av ledamöterna ska vara sammankallande.
– ombud till SDF-möten.
Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av medlem minst 21 dagar före mötet.
Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall dock inlämnas senast 30 dagar före mötet.
Övriga frågor: Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med i dagordningen för mötet.

Vid Höst/vintermöte förekommer följande ärenden:
– Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Fastställande av dagordning.
– Val av ordföranden samt sekreterare för mötet.
– Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
– Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.

Extra möte

§ 20
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubbhuset. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
§ 21
Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 och 18 paragraferna.

Beslut, omröstning

§ 22
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Med undantag för de i 23 paragrafens första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor

§ 23
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

För att ändra följande frågor krävs två på varandra följande årsmötesbeslut.

– Avyttring av Torsholmen

– Byte av föreningsnamnet

– Upplösning av föreningen

 

§ 24
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till idrottsfrämjande syfte inom Värmlands Idrottsförbund. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Seglarförbundet.

§ 25

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

§ 26

Föreningens standert är tvetungad, till färgen blå och vit med föreningens initialer KKF i vitt.

§ 27

Föreningen ansvarar ej för, i eller vid föreningens anläggningar förvarade båtar eller andra tillhörigheter.

§ 28

Ordningsregler gäller vid sidan av dessa stadgar.