Lokalbokning

Medlemmar har möjlighet att låna föreningens lokaler (inkl. bastu och omklädningsrum) för privata ändamål. Lån av lokal bokas via bokning@kkfsegling.se. Observera att särskilda förhållningsregler gäller för Torsholmen. Alla bokningar läggs sedan upp i föreningens kalender på hemsidan.

Du har fått förmånen att låna klubblokalen för ett privat arrangemang och med detta följer ansvar. Nedanstående förhållningsregler skall följas utan undantag!

 1. Du som lånar lokalen står fullt ansvarig vid en eventuell skada. Detta gäller såväl föreningens som enskilda medlemmars egendom.
 2. Du måste själv vara på plats under hela arrangemanget.
 3. Det är endast tillåtet att ha ett slutet sällskap inbjudet.
 4. Du har endast tillgång till överenskomna utrymmen, övriga ska vara låsta.
 5. Föreningens och enskilda medlemmars båtar ska stå orörda!
 6. Städning av lokalerna ska ske som senast innan lunch dagen efter, vid de tillfällen aktivitet startar direkt på morgonen dagen efter ska städningen ske innan detta.
 7. Alla sopor och övrigt skräp ska du själv forsla bort från KKF. Används föreningens soptunnor ska även dessa tömmas!
 8. Du ska se till att det inte lämnas ett spår av burkar, flaskor etc. efter er då ni lämnar Kanikenäset.
 9. Senast dagen efter avslutad aktivitet ska du på plats stämma av med den områdesansvarige och se till så att allt är okej. Eventuella brister ska åtgärdas omgående.

Du ska vidta följande åtgärder för att minska brandrisken.

 1. Alla brandfarliga vätskor och ämnen ska avlägsnas från utnyttjade utrymmen.
 2. Inga levande ljus får tändas inomhus.
 3. Rökning inomhus är absolut förbjuden.
 4. Plats för rökare att fimpa utomhus skall anordnas.
 5. Du ska kontrollera att alla brandvarnare fungerar samt att brandsläckare finns på plats.
 6. Alla sladdar till elektrisk utrustning så som ljus, extern musikanläggning mm. ska dras ut när de inte används.
 7. Då bastu används ska denna stängas av direkt efter avslutat bastubad och aggregatet ska hållas under uppsikt till dess att det svalnat.
 8. Om bastu inte ska användas ska de stängas av vid ”proppskåpet”.

Andra åtgärder som ska beaktas.

 1. Se till att medlemmarnas privata tillhörigheter är inlåsta.
 2. Vid nyårs- eller påskarrangemang då fyrverkeripjäser kan komma på tal ska de avfyras kontrollerat med stor försiktighet och omtanke.