Styrelsen

Styrelsen ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen sitter i två år. Styrelsens uppgift är att tillse att för föreningen bindande regler iakttas, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt att ansvara för och förvalta föreningens medel; och förbereda årsmötet. För mer specifik information om val av styrelse och styrelsens uppgifter se våra stadgar. Styrelsen består av ordförande och åtta övriga ledamöter, samt två suppleanter. 

Ledamöter

Malin Pluto: Ordförande, LOK & Aktivitetsstöd, Bidrag, Medlemskommunikation

Morgan Fredberg: Kassör, Medlemskommunikation

Christian Bjernér: Sekreterare, Tävlingsansvarig

Samuel Rudfeldt: Ungdomssegling, Utbildning, Marknad

Ulf Malmberg: Material/intendentur

Adam Svärd: Vuxenseglarskola

Maria Reingardt: Fortsättningssegling för vuxna

Tonny Nyrén: Material/intendentur

Suppleanter

Åke Jansson: Material/intendentur